مای کره

« بازگشت به profile

Subtitles by crikapj - 375

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Brazillian Portuguese 1 Percent of Anything [MBC] (1% eh uh ddun gut / 1%의 어떤 것)
- 2003
    0 comments 0 received 2
3 days ago
Brazillian Portuguese Romantic Doctor, Teacher Kim (Dr. Romantic / 낭만닥터 김사부)
- 2016
    0 comments 0 received 7
15 days ago
Brazillian Portuguese Les Interpretes (亲爱的翻译官 / Qin Ai De Fan Yi Guan)
- 2016
    0 comments 0 received 5
15 days ago
Brazillian Portuguese Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
- 2016
    0 comments 0 received 6
1/31/2017
Brazillian Portuguese Descendants Of The Sun (태양의 후예 / Taeyangui Huye)
- 2016
    0 comments 0 received 8
1/20/2017
Brazillian Portuguese Answer Me 1994 / Reply 1994 (응답하라 1994 / Eungdabhara 1994)
- 2013
    0 comments 0 received 7
1/20/2017
Brazillian Portuguese Something About 1% (Something About 1 Percent / 1% of Anything / 1%의 어떤것)
- 2016
    0 comments 0 received 9
1/20/2017
Brazillian Portuguese Oh My Venus (오 마이 비너스 / O Mai Bineoseu)
- 2015
    0 comments 0 received 8
1/20/2017
Brazillian Portuguese 18 vs. 29
- 2005
    0 comments 0 received 8
1/20/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 16
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 15
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 12
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 14
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 13
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 16
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 15
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 14
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 15
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 17
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 15
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 15
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 14
1/11/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 16
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 11
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 16
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 12
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 11
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 12
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 15
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 14
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 13
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 11
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 13
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 11
1/10/2017
Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 6
1/10/2017
Brazillian Portuguese Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
- 2010
    0 comments 0 received 13
1/10/2017